Ambiorix (İÖ ± 1. yy).
© Gallo-Römisches Museum, Tongeren (B), Foto: G. Schalenbourg.


Konya Selçuk Anıtı
© Atlas 2009

 

Leibniz & Kelt-İskit

Turanian Languages

Tongeren (Belgium)

selçük ~ seltik
Hint-Avrupa İdeolojisi

Got’lar & Kelt’ler

 

“Strahlenberg .... Theil von Europa und Asia adlı eserinin 59. sayfasında şunları söylüyor: Her şeyden önce ben de Türkçe dilinin eski Almanca, Gotça, Keltçe ve İngilizce dilleriyle akraba olduğunu, Legerus’un açıklamak istediğinden daha fazla anladım. Gördüğüm kadarıyla mektupta ve eski Türkçe ve Tatarca dilinde, Metallica (?) ve Metallica (?) anlamına gelmeyen yüz kadar sözcük var. Uyum içinde olan, aynı kökten salt isim değil, fiiler de var. Bu temele dayanarak Fransızların Türklerle kökenlerde tek ve aynı halk olduğu görüşünü hiç de hafife almamak gerekir.”

“Görüldüğü gibi, Strahlenberg, öteki yerlerde olduğu gibi köken-bilimsel (etimolojik) incelemelerinde oldukça derinlere iniyor. Onun buluşları benim düşündüklerimi doğrular nitelikte. Türkçe ve İsveççe arasındaki benzerlikler pek çok yönden mükemmel.”

Lagerbring, Prof. Sven, İsveççenin Türkçe ile Benzerlikleri - İsveçlilerin Türk Ataları (1764); Hazırlayan: Abdullah Gürgün, Kaynak Yayınları, İstanbul 2008, s. 64 & 65.


“Leon Cahun, Türklerin geçirdikleri büyük felaketlere karşın millet halinde varlıklarını sürdürebilmelerini Türk diline bağlıyordu. Daha 1878’de Uluslar- arası Oryantalistler Kongresi’nde Turani ırkların tarih öncesindeki göçlerine ilişkin görüşlerini sunmuş, bu bağlamda Fransa’daki yer adlarıyla, Orta Asya’daki yer adları ve Türk sesleri arasında somut paralellikler kurmuştur. Ona göre bu o kadar açık bir gerçektir ki, Orta Asya haritası üzerinde tesadüfen seçilecek herhangi “ak”lı bir yer adını Fransa’nın topografya sözlüklerinde bulmak hiç de güç değildir. Dolayısıyla Leon Cahun, dil araştırmalarından hareketle Avrupa’nın Prearyen dilinin veya dillerinin anahtarının Orta Asya’da olduğu sonucuna varmıştır.”

Leon Cahun, Fransa’da Ari Dillere tekaddüm Etmiş Olan Lehçenin Turani Menşei, çev. Ruşen Eşref, İstanbul 1930, s. 16 v.d. > Alıntıyı aktaran:  Meydan, Sinan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, İnkilâp Kitabevi, İstanbul 2010, s. 184. Altın Tören Giysisi
Foto: S. Somuncuoğlu   

“... Günümüzden 4 bin sene kadar önce Erbinlerin (R1b) Avrupa kıtasına egemen olmaya başlamasıyla Batı ve Orta Avrupa’nın büyük bölümünde Hint-Avrupa dilleri konuşan Aryanların sayılarının çok azaldığını ve bu tarihi izleyen dönemde Türkçenin Avrupa’da başat dil haline geldiğini öne sürüyor Klyosov. R1b’lilerin kendilerinden yaklaşık 4 bin yıl önce Orta Asya’yı terk etmiş olan R1a’lı kabilelere askeri üstünlük sağlamalarını Orta Asya’da atı evcilleştirmelerinin ardından atlı savaş ve ekonomi düzenine geçmeleri ile açıklamak yanıltıcı olmasa gerek. Türk dilinin Avrupa’daki egemenliği 1500 yıl kadar sürüyor Klyosov’un belirlemelerine göre.

Yu. N. Drozdov adlı Rus dilbilimci, Antik dönemden Erken Ortaçağ’a kadarki dönemde Grekçe, Latince, Arabça ve Farsça yazılı metinlerin taranmasıyla tespit edilen Avrupa kıtasında yaşamış olan 2500 kadar kabile ve etnik topluluk adını inceleyerek vardığı sonucu özetliyor. Drozdov’un görüşü bu isimlerin hiçbirinin kökeninin yaşayan veya ölü Avrupa dilleri ile ilişkilendi- rilemeyeceği, bu sözcüklerin Türkçe (“Turkic”) kökenli olduklarıdır. Yazar yaptığı toponomik, onomastik ve etnonomik incelemeler sonucunda M.S. 10-12 yüzyıllara kadar Avrupalı halkların önemli bir kısmının yönetici sınıfının Türkçe konuşanlardan oluşmuş olması gerektiği kanısına varıyor.”

Karamüftüoğlu, Murat, ‘Hint-Avrupacılık ideolojisinin çöküşü’, Aydınlık, 25.12.2013.